(Thursday, 23 January, 2020)

मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट बक्तब्य २०७५ 

संलग्न: Budget_Speech_2075.docx